Här kan du läsa och hålla dig uppdaterad runt vad som händer med det vi kallar framtidens kyrka. Vi drömmer om att göra plats för ännu fler och ännu mer – därför behöver vi bygga om och bygga ut våra lokaler.

Bakgrund:

Botkyrka pingstförsamling har beslutat att renovera sin kyrka och bygga ut den. Projektet kallas ”Framtidens kyrka” och kan beskrivas i tre delar:

1. Kyrkan byggs ut, så att det skapas en ny samlings- och cafévåning öster om nuvarande kyrka.
2. Den nuvarande kyrkolokalen förändras delvis, bland annat byggs en ny läktare.
3. Lokalerna har använts i nästan 40 år och de utrymmen som inte berörs av ombyggnaden behöver renoveras.

Det här händer nu:

Nu håller väggarna på tillbyggnaden att gjutas. (2020-10-20)

Just nu sker många saker samtidigt i projektet ”Framtidens kyrka”. I tillbyggnaden, den nya delen, är det dags att gjuta bottenplatta och senare i höst börjat man resa väggar och tak. För det här arbetet svarar RM Bygg AB.

Samtidigt rivs det en hel del väggar, golv och tak inne i gamla kyrkan, för de omgörningar som ska göras där. 

Dessutom arbetar ett antal volontärer med vissa renoveringsprojekt. 

Det här betyder att det bara är delar av kyrkan som kan användas. Vi har tillgång till nästan hela kyrksalen. Men lilla salen, läktaren och de bakersta bänkraderna i kyrksalen kan inte användas.

(Våren 2021 kommer även kyrksalen att vara stängd under en period).

 Här har vi gjort en tidslinje så att du kan följa i stora drag vad som händer:

1) Tillbyggnaden av kyrkan:

September
Gjutning av bottenplattan med stödmurar. Ytterväggarna i betong platsgjutes.

Oktober         
Resning av stålstomme för bjälklag. Montering av bjälklag i två våningar.

November      
Resning av ytterväggar av trä. Montering av yttertakstomme till tätt tak.

December      
Fortsättning med yttertaket. Installationer av el, rör och ventilation. Invändiga arbeten med väggar

Januari – februari 2021                 
Installationer av el, rör och ventilation. Innerväggar, ytterväggar

Mars
Installationer av el, rör och ventilation. Hiss-installation

April
Fasadarbeten. Invändiga kompletteringsarbeten

Maj                
Fasadarbeten
Färdigställande av invändiga arbeten. Slutbesiktning

Hösten           
Invigning

2) Ombyggnad och renoveringar:

September     
Nya doprum byggs. Ny expedition på övre plan. Förstärkningsstål läktare med mera.

Oktober         
Rivningsarbete i församlingsvåning, foajé och läktare. Ombyggnad foajé och läktare (pågår till maj 2021). Färdigställa renovering av wc i entréplan

November      
Färdigställa nya läktaren (pågår till april 2021). Renovering av toaletter i källarplan.

December      
Nuvarande expedition byggs om

Januari 2021
Omgörning fönster och entrédörr, målning av foajén.

Mars              
Inredning av nya läktaren

April-maj        
Ombyggnad av stora salen. Nya rum byggs i nuvarande församlingsvåning. Trappa till nya läktaren

Juli
Renovering ”barnvakten”

Hösten           
Invigning

(Maj 2020)

Frågor och svar om nya kyrkan
– här finns all information om bygget som du behöver veta!

Vad händer just nu?
Det har under april och maj schaktats bort jord och sprängts där tillbyggnaden ska vara. Nu börjar arbetet med att lägga grunden.

Försenar Coronakrisen arbetet?
Det har inte gjort det hittills. Däremot kan en del i projektet som gäller ombyggnad och renovering av den gamla kyrkan kan ske mer ostört, så länge det inte pågår någon offentlig verksamhet i lokalerna.

Vad är det som ska göras i projektet Framtidens kyrka??
1) En tillbyggnad öster om nuvarande kyrkan.

2) En renovering av de nuvarande lokalerna, som också betyder en del ombyggnad. Till exempel kommer väggar att byggas eller rivas i vissa rum. Dessutom byggs läktaren ut, liksom trappan upp till den, samt foajén.

Vad är det som blir nytt?
Den nybyggda delen blir öster om nuvarande kyrka – om du sitter inne i kyrkan och ser rakt fram blir det utanför väggen till höger. I den delen blir det församlingsvåning/kafédel. Den delen kan kopplas ihop med kyrksalen om det behövs många sittplatser.
I den nybyggda delen, i våningen under kafédelen, blir ett ”aktivitetsrum”, som till en början inte kommer att bli inrett. Det beror bland annat på att det inte är helt bestämt hur utrymmet ska användas.
Övriga lokaler i den nuvarande kyrkan renoveras och byggs delvis om. Nuvarande församlingsvåning görs till exempel om så att den passar till Barnens gudstjänst och andra barnaktiviteter.

Läktaren byggs ut så det blir en ny läktare i vinkel från den nuvarande. Trappan till läktaren flyttas och entrén görs om. Detta är de stora skillnaderna.

Vilka nya utrymmen blir det?
Framför allt den nya församlingsvåningen i utbyggnaden öster om nuvarande kyrka. En våning under den delen finns en ”aktivitetshall” som till en början inte kommer att inredas.
Nybygget frigör dessutom andra lokaler i nuvarande kyrkolokal.

Hur många nya sittplatser blir det i kyrksalen?
En exakt siffra är svår att ge, det beror bland annat på hur vi möblerar. Och ett viktigt mål i planeringen har varit att kunna samutnyttja lokalerna.

Enligt arkitektens beräkningar blir det 75 nya platser på den nya läktaren, men det går bort cirka 10 platser längst bak i kyrksalen, eftersom nuvarande kyrktorget (foajén) förlängs åt det hållet.

Därutöver kan ytterligare 75 platser i nya församlingssalen användas i samband med gudstjänster och andra aktiviteter, om man vill.  Det gäller om vikväggen till församlingsvåningen är öppen.

Det blir alltså möjlighet till sammanlagt cirka 140 fler platser i samband med gudstjänster.

Blir det mer utrymme för ”kyrkfikat”?
Sammantaget blir det mer yta för den sociala gemenskapen. Förutom i den nya kafédelen kommer vi att fika och mingla även på det nya rymligare kyrktorget och i kyrksalen. Tanken är att förbön och samtal, som nu sker i kyrksalen direkt efter gudstjänsten, kan ske i lilla salen.

I den nya kafédelen blir det en viss minskning av ytan jämfört med det allra första arkitektförslaget. Det beror bland annat på att vi är tvungna att bygga vanliga trappor. De planerade spiraltrapporna gav sämre tillgänglighet och brandsäkerhet. Trapporna, nya köket med mera ”stjäl” en del yta från utbyggnadsdelen.

Det är beräknat till 225 platser i den nya församlingssalen, varav 75 platser under den nya läktaren (som också kan användas under gudstjänst) och 150 fritt i församlingssalen.
De som deltar i Barnens gudstjänst kommer att ha möjlighet att fika i sina lokaler en trappa ner.

När blir allt klart?
Invigningen är planerad till hösten 2021. Som allt annat i samhället just nu kan tidplanen påverkas av coronapandemin. Men än så länge ser det inte ut så.

Hur mycket kostar det?
Budgeten för om- och tillbyggnaden är på 25 miljoner kronor. Utanför budgeten kommer det att göras en hel del åtgärder i den gamla delen av kyrkan, reparationer och underhåll som varit nödvändiga men som vi skjutit framför oss på grund av byggplanerna. Det blir alltså en del ytterligare kostnader som kommer att tas från ordinarie budget. Det kan också bli så att vissa delar av renoveringen får skjutas något år framåt om vi inte har råd att göra arbetet under 2020 eller 2021.

Hur finansieras det?
Vi har samlat in över sju miljoner kronor, bland annat genom månatliga överföringar från medlemmar. Vi räknar med att de gåvorna fortsätter i samma takt och ger ytterligare drygt två miljoner, fram till inflyttningen 2021. Utöver det hoppas vi på extra gåvor på 1,5 miljoner.

Resterande pengar behöver vi låna i bank. Medlemmar har dessutom möjlighet att låna ut pengar till församlingen (se nästa svar!). På det sättet får vi lägre ränte- och amorteringskostnader och behöver inte låna lika mycket i bank.

Hur kan jag ge gåvor till bygget?
Du kan sätta in pengar på konto i Swedbank 8327-9 , 994 554 160-6 eller bankgiro 116-2155.

Har du en större summa pengar på något konto som ger låg eller dålig ränta kan du med fördel flytta över de pengarna till ett räntefritt lån i församlingen. Du kan när som helst kunna ta ut dina pengar. Kontakta i så fall Claes Waern, claes@waern.nu.

Kommer vi att behöva flytta ut ur kyrkan under byggtiden?
Ja, i alla fall med vissa verksamheter och vissa perioder. I höst måste vi utrymma läktaren, vilket inkräktar på en del av kyrksalen. I början av 2021 kommer kyrksalen att utrymmas under 2-3 månader. Vi vet ju i nuläget heller inte när den ordinarie gudstjänstverksamheten i lokalerna kan återupptas.

Kan jag hjälpa till praktiskt?
Ja! Det finns behov av volontärer som till exempel kan hantverksjobb som elektriker, målare, snickare. Det finns också grovarbete att göra, som rivning och bortforsling.
Kontakta Ronald Öjebrandt, e-post: ronald.ojebrandt@comhem.se

——————————————————————————————————————–


(Mars 2020)

Kyrkbygget fortsätter som planerat
– men Coronakrisen kan förändra tidplanen

Hela samhället påverkas av ”Corona”- krisen. Ännu ser det inte ut att bromsa kyrkbygget, men vi måste ändå ha beredskap för viss påverkan.

De närmaste veckorna kommer vi inte att träffas i kyrkan lika regelbundet. Kan det påverka vårt engagemang för bygget, Hans Erik Bylund?
– Självklart är det en utmaning för oss att inte kunna träffas på samma sätt som vanligt. Samtidigt har vi hittat nya kanaler för kommunikation som når ännu fler. Exempelvis har vi haft 600 tittare på senaste gudstjänsten. Förhoppningsvis kan denna tid också svetsa samman oss ännu mer och få oss att inse betydelsen av att ha en kyrka att samlas i.
För bara drygt en månad sedan var det stor glädje vid första spadtaget. Nu har viruset lagt lite sordin på glädjen, hur tänker du kring det?
– Jag är övertygad om att Gud ska leda oss igenom detta och att vi klarar bygget, även om samhällsekonomin skakar. När den stora Filadelfiakyrkan i Stockholm byggdes så var det under depressionstider i en församling som mestadels bestod av lågavlönade. På samma sätt som då kan vårt bygge bli ett uttryck för tro och framtidshopp i vår tid, säger Hans Erik Bylund.

Projektgruppen, under ledning av Jonas Halzius, håller på att handla upp en entreprenör som kan sätta igång med markarbetena inom de närmaste veckorna.
– Det pågår även projektering av handlingar till totalentreprenörens kommande arbete med utbyggnaden och där är vi med och samordnar, berättar Jonas Halzius. Han berättar att det har hållits en ”riskworkshop” tillsammans med delar av församlingsledningen och medlemmar i kyrkan med erfarenheter från byggbranschen. Syftet var att identifiera både problem och möjligheter under byggprojektet.

– Mycket har vi haft uppe tidigare, men en del nya aspekter kom upp. Nu håller vi på att sammanställa risker och möjligheter som kommit fram, för att sedan göra en plan för hur vi ska hantera dem, säger Jonas Halzius.
Gruppen analyserar också om Coronakrisen kommer att påverka bygget: Entreprenörernas medarbetare kan bli sjuka. Det blir också problem om många medlemmar blir sjuka, särskilt volontärerna för ombyggnadsdelen.
– Vi får vara beredda på att Corona kan påverka tillgängliga resurser när hela samhället förbereder sig på ett stort utbrott med stora konsekvenser. I vårt fall innebär det att entreprenörerna har rätt till tidsförlängning och att tidplanen för både om- och tillbyggnad kan förlängas, vilket ger högre kostnader, säger Jonas Halzius.

Anne Rajala, styrelsens ordförande, tillägger:
– Det kan också vara en möjlighet att vi kan jobba på fortare om det finns mer resurser lediga. Det beror dock på om det blir total nedstängning av samhället. Det har funnits frågor kring vad den beslutade budgeten på 25 miljoner omfattar. En del av renoveringarna betraktas till exempel som underhållskostnader på fastigheten. Anne Rajala berättar att vid styrelsemötet i april kommer det att göras en tydlig sammanställning av detta, så att det framgår vad som är beslutat.

Claes Waern, som håller i ekonomin för Framtidens kyrka, har kunnat konstatera en mycket glädjande inledning på året. Under de två första månaderna i år samlade vi in nästan 900 000 kronor till ut- och ombyggnad, utöver nästan lika mycket till den övriga verksamheten.
– Vi kan inte säga något om gåvotrender förrän månadsskiftet ligger bakom oss. Men vi har en stor grupp mycket trogna givare för både verksamhetskassan och Framtidens kyrka, och jag tror att de inte sviktar i kristider, säger Claes Waern.
– Våra banklån är beviljade, men vi behöver inte låna pengar förrän i höst. Just nu har vi inte någon särskild aktion för att få fler privata långivare, men vi behöver fler – det sänker våra kostnader. Den som vill vara med kan
kontakta mig, säger han. (claes@waern.nu).
——————————————————————————————————————–

Dela detta via